fb   youtube

Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017 09:02

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε 609.566,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι 755.862,46 ευρώ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξή της ή έως εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης (όποιο από δύο συμβεί πρώτο). Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υπογράψουν επιμέρους συμβάσεις με: (α) το Δήμο Λαυρεωτικής, (β) το ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, (γ) το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 6 Νοεμβρίου 2017.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 6 Νοεμβρίου 2017 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 8 Δεκεμβρίου 2017 Συστημικός Αριθμός: 47301

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί  σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες συμμετέχουν, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, το  οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

 

pdfΕυρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

pdfΑΡΙΘΜ 21 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

pdfΑΡΙΘΜ 742 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΕΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big