Πινάκια Ενστάσεων Κτηματολογίου Δήμου Λαυρεωτικής

Ανακοίνωση

Εκδίκαση ενστάσεων κτηματολογίου

Δήμου Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι από Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 ξεκίνησε η εξέταση των Ενστάσεων ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων του Κτηματολογίου, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 7α του Ν.2308/95, ως ισχύει σήμερα, για την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής. Θα ακολουθήσουν οι περιοχές του Λαυρίου και Κερατέας στις αρχές Ιανουαρίου.

Οι ενστάσεις δεν εξετάζονται με την φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων αλλά με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις ημερομηνίες εκδίκασης των ενστάσεων με τους παρακάτω τρόπους:

Στα Δημαρχεία Λαυρίου, Κερατέας και στην Κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου όπου έχουν αναρτηθεί και θα συνεχίζουν να αναρτώνται τα πινάκια συνεδριάσεως των Επιτροπών.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr
Από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης στην Κερατέα.
Στην ιστοσελίδα ktimatologio.gr (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Πολίτες – Κτηματογράφηση – Συνεδριάσεις Επιτροπών Ενστάσεων) με τους κωδικούς που θα πρέπει να δημιουργήσει ο κάθε πολίτης.

Στη συνέχεια ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να λάβει την Εισήγηση του Γραφείου Κτηματογράφησης ώστε να πληροφορηθεί ποια είναι η θέση του Κτηματολογίου σχετικά με την εκδικαζόμενη υπόθεση. Η εισήγηση μπορεί να ληφθεί με δύο τρόπους:

Με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση epitropes.kt12@gmail.com, επισημαίνοντας τον αριθμό της υπόθεσης από τον πίνακα ενστάσεων και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ένστασης, μαζί με μια Υπεύθυνη Δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής) είτε από τον ίδιο ή όποιον άλλον εκπροσωπεί τον ενδιαφερόμενο, στην οποία θα γράφει ότι ζητά να του δοθεί η Εισήγηση του Κτηματολογίου.
Από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης στην Κερατέα, με ραντεβού.

Όλα τα σχετικά έγγραφα (συμβόλαια, τοπογραφικά κ.λπ) και τα Υπομνήματα θα πρέπει να σταλούν ΠΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ από την ημερομηνία συζήτησης της ένστασης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση epitropes.kt12@gmail.com.

Στο θέμα του email θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πίνακα ενστάσεων καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της ένστασης.

Σε περίπτωση που δεν σταλεί ο φάκελος εμπρόθεσμα, αυτός δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή.

Οι ενιστάμενοι πρέπει να έχουν κοινοποιήσει και να αποστέλλουν τα αποδεικτικά της κοινοποίησης της ένστασης προς όλους τους αναγραφόμενους στον σχετικό Πίνακα Αποδεκτών που τους έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς, μαζί με αντίγραφο της ένστασης, και στη συνέχεια να τα αποστέλλουν στις αρμόδιες επιτροπές, διαφορετικά η ένστασή τους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, χωρίς να εξεταστεί.