Πέμπτη, 30 Μαΐου,2024

Ιδρύμα Αβραμίδη – Πρόσκληση – Ανακοίνωση Επιλογής Υποτρόφων Σχολ. Έτους 2018-2019.”

0

           Το  Διοικητικό   Συμβούλιο   του  Ιδρύματος  Αβραμίδη προκηρύσσει   δύο  (2)  υποτροφίες για  το  σχολικό  έτος  2018-2019,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα 2,10  και  11 του  Οργανισμού  του  Ιδρύματος περί  των  σκοπών  αυτού και  τους  όρους  επιλογής  ανακήρυξης  και  χορήγησης  υποτροφιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Αβραμίδη , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 επ. του Οργανισμού του (Π.Δγμα από 11/2/1995 – ΦΕΚ 116/Β/1995)  και του άρθρου  56 του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών κλπ  (ν. 4182/2013 – ΦΕΚ 185/Α/2013)  , καλεί  τους αριστούχους  και  πραγματικά  οικονομικά  αδύνατους  μαθητές των β΄/θμιων σχολείων  της  πόλεως  του Λαυρίου σχολ. έτους 2018-2019 , που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτερες και ανώτατες  σχολές  της  χώρας μας   και  περιλαμβάνονται  στα επίσημα αποτελέσματα του αρμοδίου Υπουργείου, να υποβάλουν στα γραφεία του Ιδρύματος, Αθηνάς αριθ. 29, Λαύριο, σχετική αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά,  εώς 30 Νοεμβρίου  2019.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής  καταστάσεως
 2. Δήλωση φόρου  εισοδήματος  και  εκκαθαριστικό  της  Δ.Ο.Υ.  των γονέων και του  υποψηφίου για τα εισοδήματα  που αποκτήθηκαν το προηγούμενο  της αιτήσεως  έτος  χρήσεως.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο  του  απολυτηρίου (βαθμός – διαγωγή.)
 4. Βεβαίωση μονίμου  κατοικίας.
 5. Ποινικό μητρώο.

Η  Χορήγηση  των  υποτροφιών  χωρίς  διαγωνισμό  με  επιλογή  θα  γίνει  σύμφωνα  με τα κριτήρια που  έχουν  αποφασισθεί   με  την  34/27-3-2006  απόφαση του

Δ  Σ, έχουν  ανακοινωθεί  με  την  υπ΄αριθμ. 164/27-4-2006  ανακοίνωση και έχουν  τροποποιηθεί με  την  υπ΄αριθμ. Πρωτ.  4070/12-7-2007 απόφαση  του Περιφ. Δ/ντηΠ/θμιας  και Δ/θμιας Εκπ/σης  Αττικής, όπως  τελικώς έχουν επικαιροποιηθεί με την 69/25-5-2015 απόφαση του Δ.Σ.  και  ειδικότερα:

 Α)ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ   ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

 1. Πραγματική Οικονομική  Αδυναμία
 2. Αποφοίτηση από πάσης  φύσεως  Λύκεια Λαυρίου  με  άριστα  (μαθήματα  και

ήθος)

 1. Εισαγωγή σε  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  της  χώρας
 2. Μόνιμοι κάτοικοι  Λαυρίου   μετά  των  γονέων  των από  διετίας  τουλάχιστον,

προτιμουμένων  των διαμενόντων  προ του  θανάτου του Σωτηρίου  Αβραμίδη  (1970).

Β)ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 1. Ανώτατο όριο  ετήσιου  εισοδήματος  50.000,00 €  (προσμετράται   και  το  εισόδημα του  υποτρόφου) ,
 2. Για κάθε  ανήλικο  ή  σπουδάζον ή  αποδεδειγμένως   μη  εργαζόμενο  τέκνο της  οικογένειας (εκτός  του  υποψηφίου  υποτρόφου) και  για  κάθε  προστατευόμενο  μέλος  όπως  αυτό  εμφαίνεται  στη   δήλωση φόρου  εισοδήματος και  το  εκκαθαριστικό  αυτής:

Αφαίρεση  από  το οικογενειακό  εισόδημα ποσού  3.000,00 €.

 1. Για διαζευγμένες  μητέρες  που  βαρύνονται  με  την επιμέλεια  των  τέκνων και

χήρες  :     αφαίρεση  από  το  οικογενειακό  επίδομα  ποσού 3.000,00 €.

 1. Για άτομα  με ειδικές  ανάγκες  της  οικογένειας του υποτρόφου  (ποσοστό  αναπηρίας  67%  και  άνω)  : αφαίρεση  από  το  οικογενειακό  εισόδημα ποσού  000,00 €
 2. Για κάθε  δέκατο  βαθμού (0,10)  της  κλίμακας  άριστα : αφαίρεση  ποσού 300,00 €  από το  συνολικό  ετήσιο  εισόδημα.

Ο   Πρόεδρος                                             Ο  Γραμματέας

Λουκάς   Ε.  Δημήτριος                          Αρχιμανδρ. Μιχαήλ  Λιούμης

Δήμαρχος   Λαυρεωτικής                   Προϊστ. Αγίας Παρασκευής Λαυρίου

ΑΘΗΝΑΣ  29 ΛΑΥΡΙΟ  19 500  ΤΗΛ:  22920 60772 FAX:  22920 60773.

Κοινοποίηση