Κυριακή, 23 Ιουνίου,2024

Ιδρύμα Αβραμίδη – Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας.

0

Είδος Ακινήτου: __Κατάστημα

Όροφος: __Ισόγειο

Επιφάνεια: __ 52 m2

Διεύθυνση: _Ερμού   22

Περιοχή: __Λαύριο

Δήμος: ___Λαυρεωτικής

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: _Φιλόπτωχο και  Αρωγής Ταμείο Οικογένειας  Σωτηρίου και Πολυξένης  Αβραμίδη.

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: _ Φιλόπτωχο και  Αρωγής Ταμείο Οικογένειας  Σωτηρίου       και  Πολυξένης  Αβραμίδη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 1/6/2017  απόφαση της Διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, το οποίο είναι παλαιό και αποτελείται από  ισόγειο 52m².      Ειδικότεροι όροι:

  1. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €)
  2. Η χρήση του μισθίου προορίζεται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή γραφείο.
  3. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ.10 του αρ.24 του Ν.4182/2013, σε συνδυασμό με το αρ.13 του Ν.4242/2014.
  4. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
  5. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστόν 3%.
  6. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στη Διοίκηση της κοινωφελούς περιουσίας ποσό ίσο με δυο ( _2_ ) μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση.
  7. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.24 του Ν.4182/2013.
  8. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
  9. Η έγγραφη προσφορά θα συνοδεύεται  με εγγύηση  συμμετοχής ποσού  …500,00 €.

Προσφορές  με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο , ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης, οδός _Αθηνάς…29…Λαύριο… και τηλέφωνα _22920 60772…..

Λαύριο ,  8  /  6 /2017

                         Ο  Πρόεδρος

                            Δημήτριος  Ε.  Λουκάς

                          Δήμαρχος   Λαυρεωτικής

Κοινοποίηση