Εγγραφή στο newsletter

Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2020 14:34

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ.ΑΡ. 96/2020

                                           

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4257/2014(ΦΕΚ 93τ.α’/12014«Επείγουσες αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών»
 2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.3 του Ν.4254/14(ΦΕΚ 85 τ.α.’/7-7-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις, άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου-ρυθμίσεις περιπτέρων»
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.6 περ.34 & 95 παρ.1 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.α.’) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10γ του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 τ.α.’)
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»,καθώς και την υπ’αρίθμ. Φ900/13/158602 Σ.797/ΑΔΑ.Β4Θ46-ΨΚ8/5-9-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου.
 5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/71 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του Ν.104380 περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και αντικατάστασης διατάξεων της περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχύουσας νομοθεσίας.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 3648/2008(ΦΕΚ 38/τ.α’/29-2-2008)
 8. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ.862+741/1-3-2005 απόφαση πρώην Νομάρχη περί παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου της Δ.Ε. Λαυρεωτικής στον κ. Διακορώνα.
 9. Την υπ’αρίθμ. πρωτ 1397/24-1-2020 αίτηση της Μπότη Ελλης του Λεωνίδα
 10. Το από 20-1-20  ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του εν λόγω περιπτέρου δέκα (10)  ετών (31-12-2029)  μεταξύ εκμισθωτή Διακορώνα Ταξιάρχη  και μισθώτριας Μπότη Έλλης
 11. Τα δικαιολογητικά του φακέλου       

                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Διαπιστώνουμε την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου του δικαιούχου Διακορώνα Ταξιάρχη του Ιωάννου που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Παρασκευής & Κουντουριώτη στην Δημοτική Ενότητα  Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής  για δέκα έτη, όπως αναγράφεται στο από 20-1-2020 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του εν λόγω περιπτέρου.

 • Η μισθώτρια Μπότη Ελλη, υποχρεούται να απευθυνθεί στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη Αττικής, προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια πώλησης τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017(ΦΕΚ2161/τ.β’/23-06-2017).
 • Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Περαιτέρω μεταβίβαση αυτών επιτρέπεται μόνον άπαξ και για χρονικό διάστημα 10 ετών .α) στον/ην σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή β) στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των Α.με Α. με ποσοστό αναπηρίας  67ο/ο και άνω. Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20-10-1958 βασιλικού διατάγματος. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
 • Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού, ή η μισθώτρια υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη  της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο δήμο. Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
 • Ο κάτοχός της θα συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές-Δημοτικές-Αγορανομικές-Τουριστικές-Αστυνομικές και λοιπές σχετικές με την εκμετάλλευση περιπτέρου διατάξεις.
 • Η παρούσα απόφαση αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο του περιπτέρου για τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της ή κατάργησής της.

 

                                                                           Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Κοινοποίηση                                                            

Α.Τ. Λαυρίου                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe