Κυριακή, 23 Ιουνίου,2024
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ   Στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο (SUB.1-16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου (ΟΠΣ ΤΑ5161088), υπογράφηκε σύμβαση για το έργο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της αναδόχου εταιρείας, ποσού 5.956.902.48 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α: 201237, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Συνολική στρατηγική παρέμβαση στο Ιστορικό Κέντρο Λαυρίου, με εκτιμώμενη συνολική αξία 4.838.709,68 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»