Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου,2023
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α: 201237, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Συνολική στρατηγική παρέμβαση στο Ιστορικό Κέντρο Λαυρίου, με εκτιμώμενη συνολική αξία 4.838.709,68 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»