Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2024 (αριθμ. πρωτ. 148/04.01.2024, ΑΔΑ: 68Ι3ΩΛ1-5Μ9) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου είναι:

Πρόεδρος:          Αργεντίνη Ασπασία

                                Τηλ. 6977634971, email: aspasiaargentini@gmail.com

Αντιπρόεδρος: Ιατρού Σωτήριος

                                Τηλ. 6944366406, email: sotiatrou@yahoo.gr

Γραμματέας:      Κωστάλας Γεώργιος

                                Τηλ. 6982242301, email: g.kostalas1@gmail.com