Τρίτη, 25 Ιουνίου,2024

Ο  ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α: 201237, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Συνολική στρατηγική παρέμβαση στο Ιστορικό Κέντρο Λαυρίου, με εκτιμώμενη συνολική αξία 4.838.709,68 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%).

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4. ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ

ΑΓ01@500 ΑΓ03@500 ΑΚ04@200 ΑΚ03@200 ΑΚ06@200 ΑΚ05@200 ΑΚ02@200 ΑΚ01@200 ΑΓ00@1000 ΑΓ02@500

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  – NextGenerationEU.