Εγγραφή στο newsletter

Τεύχη Διαγωνισμών

Ο Δήμος Λαυρεωτικής πρόκειται να προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας, προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 19038/16.10.2019 πρωτογενές αίτημα και την υπ’ αριθμ. 38/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ορίζεται από την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, σας καλούμε να καταθέσετε φάκελο προσφοράς στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), έως την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Οικονομική Προσφορά
  2. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ.7 του Ν.4605/2019:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τριών (3) μηνών ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

  1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
  2. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
  3. Πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
  4. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Νόμο 3850/2010 (άρθρο 9, παρ. 4) και το Ν.3996/2011.
  5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εμπίπτει στους κατ’ εξαίρεση δικαιούμενους να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας (περ.γ της παρ.2Α άρθρο 16 Ν.3850/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.3996/2011) και έχει ενταχθεί στον Ειδικό Κατάλογο, βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου ότι στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή.

Πληροφορίες – διευκρινήσεις παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Συνημμένα:

  1. pdfΤο αριθμ. πρωτ: 19038/16.10.2019 πρωτογενές αίτημα.
  2. pdfΗ αριθμ.38/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Δημήτρης Λουκάς

 

 

 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Σελίδα 8 από 26
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe