Τεύχη Διαγωνισμών

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση έργου από 01-09-2017 έως 30-06-2018 για τον καθαρισμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου, προκηρύσσει μια θέση. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Τετάρτη 06/09/2017

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση με πλήρη στοιχεία του υποψήφιου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Εκκαθαριστικό Εφορίας οικονομικού έτους 2016
  • Φωτοτυπία Δελτίου Ανεργίας
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί θα αφορά το διάστημα από την υπογραφή της μέχρι και τις 30-06-2018.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στο ανωτέρω Σχολείο στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Λαυρεωτικής

Λουκάς Δημήτρης

Σελίδα 1 από 4
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook