Τετάρτη, 29 Μαΐου,2024

Διοικητική Υπηρεσία

Διεύθνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διοικητική Υπηρεσία

«Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών»

Διευθυντής: Σπύρος Μητρογιάννης

Τηλέφωνο: 2292320151

FAX: 22920 28022

Email: mitrogiannis@lavrio.gr    

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών – Μεταναστών

Προϊσταμένη κα. Κ. Κύτρου                                                                                                                   

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 20136                                                                                                     

Fax: 22920 28022

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Τμήμα ΚΕΠ