Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου,2023

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων


ΤΗΛ. 6977429534

Email: adamisprofile@gmail.com

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Ευθύνη των δασικών εκτάσεων, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
 • Ευθύνη για θέματα πρωτογενούς τομέα (φυτικής – ζωικής παραγωγής, αλιεία).
 • Μέριμνα για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης και αρίθμηση κτισμάτων.
 • Η ευθύνη, λειτουργία και συντήρηση  της κατασκήνωσης του Δήμου Λαυρεωτικής «Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας».
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας:

 • Διαχείριση του Κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Κοινότητας Κερατέας καθώς και του κοιμητηρίου οικ. Πλάκας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Η ευθύνη και ο συντονισμός των συνεργείων για την επισκευή και συντήρηση των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων της Κοινότητας Κερατέας.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τις ληξιαρχικές πράξεις της Κοινότητας Κερατέας εν απουσία του Ληξιάρχου.

 

ΤΗΛ. 6977634971

Email: aspasiaargentini@gmail.com

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εποπτεία και έλεγχος θεμάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών – Μεταναστών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών).
 • Εποπτεία και έλεγχος θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και της δομής Βοήθεια στο Σπίτι.
 • Θέματα καταστημάτων, επιχειρήσεων, εμπορίου (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορήγηση αδειών περιπτέρων,  άδειες μουσικών οργάνων και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου πλην λαϊκών αγορών).
 • Εποπτεία λειτουργίας λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων και την εφαρμογή των μέτρων για εύρυθμη λειτουργία τους.
 • Ευθύνη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
 • Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στο Δήμο.
 • Θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Εποπτεία προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Θέματα Λειτουργίας του Προγράμματος  Διαύγεια.
 • Εποπτεία των υπηρεσιών και συντονισμό των δράσεων για την «Ενεργοποίηση Υλοποίησης Προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών» (επίβλεψη της υλοποίησης του προγράμματος σε συνεργασία με τις διοικήσεις των κέντρων φιλοξενίας και να παρέχει ακριβή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πορεία του προγράμματος, καθώς και για κάθε πρόβλημα που προκύπτει).
 • Εποπτεία και συντονισμός πάσης φύσεως εκδηλώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εξουσιοδότηση για έλεγχο και υπογραφή πιστοποιητικών μεταδημότευσης.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Λαυρεωτικής:

 • Ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισμού για έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.
 • Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαυρεωτικής.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τις ληξιαρχικές πράξεις της Κοινότητας Λαυρεωτικής εν απουσία του Ληξιάρχου.

ΤΗΛ. 6970159759

Email: harriszagouris@windowslive.com

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εποπτεία και έλεγχος θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Διαχείριση καυσίμων – λιπαντικών)
 • Εποπτεία θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
 • Εποπτεία λειτουργίας παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών τους.
 • Ευθύνη υλοποίησης προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γαλάζια Σημαία).
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του κάθε μορφής τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων που βρίσκονται και λειτουργούν εντός των υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Λαυρεωτικής:

 • Διαχείριση Κοιμητηρίων (εποπτεία λειτουργίας) της Κοινότητας Λαυρίου και Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής.

ΤΗΛ. 6975900800

Email: kanell1965@hotmail.com

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Λαυρεωτικής:

 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη των υπηρεσιών καθαριότητας (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, λαϊκής αγοράς, αλσών και ρεμάτων) ανακύκλωσης και πρασίνου.
 • Εποπτεύει το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου.
 • Μέριμνα για αυτεπάγγελτο καθαρισμό από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, σε περίπτωση ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων στους παραπάνω περιγραφόμενους κοινόχρηστους χώρους και πρόταση υποβολής προστίμου σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Διαχείριση υγρών και στερών αποβλήτων του Δήμου και την εναπόθεσή τους στους προβλεπόμενους νόμιμους χώρους.
 • Κλάδεμα όλων των δένδρων, θάμνων, δενδροστοιχιών του Δήμου και αποκομιδή αυτών.
 • Εποπτεία θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
 • Εποπτεία έργου των τεχνικών ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, καθώς και συντονισμό υπηρεσιών σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, κατόπιν υποδείξεων και συμβουλών τους.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τις ληξιαρχικές πράξεις της Κοινότητας Λαυρεωτικής εν απουσία του Ληξιάρχου.

ΤΗΛ. 6939063309

Email: DimitrisLoukasSk@yahoo.gr

 

 

 

 

 

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής.

ΤΗΛ. 6983200400

Email: makrodimitrisathanasios@gmail.com

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Έχει την ευθύνη συντήρησης του Δασικού Οδικού Δικτύου για τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης.
 • Μέριμνα σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους – Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.
 • Θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης καθώς και την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας, των εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 • Εποπτεία γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, οχημάτων – μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας και μηχανημάτων οδοποιίας και λοιπών οχημάτων (ευθύνη διαχείρισης υλικών και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού).
 • Μέριμνα και συντονισμό για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τα λεωφορεία ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, την παραλαβή αποσυρόμενων δίκυκλων μοτοσυκλετών εφόσον δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
 • Έχει την ευθύνη για τη σίτιση, τον εμβολιασμό, τη στείρωση και την τοποθέτηση τσιπ για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς και μεριμνά για τη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών και για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο «ΠΡΟΚΡΙΣ», την υποβολή σχετικών καταστάσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής από την Κεντρική Διοίκηση, την ίδρυση ή βελτίωση της λειτουργίας εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων, καθώς και τη νόμιμη καλλιέργεια του φιλοζωικού ενδιαφέροντος των δημοτών, όπως προβλέπουν οι διατάξεις, χωρίς τη ρύπανση δημοτικών χώρων.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας:

 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη των υπηρεσιών καθαριότητας (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, λαϊκής αγοράς, αλσών και ρεμάτων) ανακύκλωσης και πρασίνου.
 • Εποπτεύει το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου.
 • Μέριμνα για αυτεπάγγελτο καθαρισμό από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, σε περίπτωση ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων στους παραπάνω περιγραφόμενους κοινόχρηστους χώρους και πρόταση υποβολής προστίμου σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Διαχείριση υγρών και στερών αποβλήτων του Δήμου και την εναπόθεσή τους στους προβλεπόμενους νόμιμους χώρους.
 • Κλάδεμα όλων των δένδρων, θάμνων, δενδροστοιχιών του Δήμου και αποκομιδή αυτών.
 • Εποπτεία θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
 • Εποπτεία έργου των τεχνικών ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, καθώς και συντονισμό υπηρεσιών σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, κατόπιν υποδείξεων και συμβουλών τους.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου Κερατέας για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.
 • Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Κερατέας.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τις ληξιαρχικές πράξεις της Κοινότητας Κερατέας εν απουσία του Ληξιάρχου.

ΤΗΛ. 6974863374

Email: dimitra_palli@yahoo.gr

 

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Καθοδήγηση, εποπτεία και συντονισμό ενεργειών και δράσεων που αφορούν την υλοποίηση Τεχνικών Έργων (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και τους αρμόδιους αντιδημάρχους ή/και εντεταλμένους συμβούλους) και εν γένει την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται.
 • Εποπτεία και μέριμνα θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, πιστοποίηση, λειτουργία, συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Καταλληλότητας Παιδικών Χαρών.
 • Εποπτεία και μέριμνα για τη συντήρηση και επισκευή οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.
 • Την εποπτεία και μέριμνα του καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων και φρεατίων αποχέτευσης (σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς).
 • Την εποπτεία και μέριμνα της αδειοδότησης, καταγραφής, συντήρησης και λειτουργίας των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων, καθώς και ιδιωτών.
 • Την έγκριση, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης έργων κοινής ωφελείας από Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία της έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς της.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας:

 • Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα Κερατέας.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου Κερατέας για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας, εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κερατέας.
 • Μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης στην Κερατέα.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τις ληξιαρχικές πράξεις της Κοινότητας Κερατέας εν απουσία του Ληξιάρχου.

ΤΗΛ. 6936145600

Email: antistouraitis@hotmail.com

 

 

 

 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας (εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα με ευθύνη συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τις ληξιαρχικές πράξεις της Κοινότητας Κερατέας εν απουσία του Ληξιάρχου.