Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Δήμου Λαυρεωτικής

Τηλ. 6986411380

Email: jadamis2014@yahoo.gr

 

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του οδοφωτισμού.
 • Ευθύνη για τη συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και μέριμνα για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Ευθύνη του τομέα ανάπτυξης, οικολογίας, ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 • Εποπτεία και ευθύνη συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους ενεργειακών συστημάτων του Δήμου (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός).
 • Μέριμνα για την προώθηση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία των κινητών στοιχείων και εγκαταστάσεων του Δήμου (κτίρια, οχήματα κ.ά.).
 • Εποπτεία και συντονισμός θεμάτων σχετικών με τις ενεργειακές κοινότητες, ΣΒΑΚ, ΣΦΗΟ.
 • Εποπτεία και ευθύνη θεμάτων ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Εποπτεία και ρύθμιση ζητημάτων συναφών με αθλητικές δραστηριότητες.
 • Μέριμνα για την ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων αθλητισμού.
 • Μέριμνα για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Εποπτεία για την εφαρμογή και την τήρηση των μέτρων για την ασφάλεια, υγιεινή και προστασία της δημόσιας υγείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πρότυπα.
 • Εποπτεία και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).
 • Εποπτεία, έλεγχος και οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων μόνιμου ή περιστασιακού χαρακτήρα.
 • Συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία του Δήμου και αρμόδιες αρχές.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση και προώθηση του τοπικού, σχολικού, παιδικού και μαζικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
 • Ευθύνη προετοιμασίας της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ετήσια επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων.
 • Παρακολούθηση του «Συμφώνου των Δημάρχων».
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Λαυρεωτικής για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων.
 • Συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Λαυρεωτικής αναφορικά με ζητήματα αδειών του προσωπικού αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας

 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών που αφορούν τον τομέα ευθύνης του και την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.
 • Άμεση συνεργασία με τους Αντιδημάρχους στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες συντήρησης δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων, καθαριότητας και πρασίνου.
 • Ημερήσιος προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών που εκτελούνται και εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
 • Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο Δήμο μέσω της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), υπογράφοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσληψης, τοποθέτησης και αποχώρησης των απασχολούμενων.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλου του προσωπικού.
 • Ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 • Ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων – παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 • Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία (η οποία έχει την πλήρη αρμοδιότητα για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, εργασιών και έργων) για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μέσω για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Τηλ. 6970159759

Email: harriszagouris@windowslive.com

 

 

 

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου παιδικών χαρών.
 • Εποπτεία και έλεγχος θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:
 • Εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, της πορείας εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που υποβάλλεται στο Παρατηρητήριο, της πορείας εισπράξεων – πληρωμών και ελέγχου των χρηματικών υπολοίπων.
 • Επιμέλεια της έγκαιρης σύνταξης του ετήσιου Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου.
 • Παρακολούθηση υλοποίησης και αποπληρωμής των Δανειακών Συμβάσεων του Δήμου με τα Πιστωτικά Ταμεία και τις Τράπεζες.
 • Εποπτεία των διαδικασιών προσδιορισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου από διάφορες αιτίες (φόροι, τέλη, δικαιώματα) την είσπραξη και τη διασφάλιση αυτών.
 • Υπογραφή βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων και των Αποφάσεων περί επιβολής προστίμων για φόρους, τέλη, οφειλές προς το Δήμο κλπ).
 • Προσδιορισμός και εξακρίβωση επιχειρήσεων για την επιβολή του τέλους εκδιδόμενων λογαριασμών και παρεπιδημούντων.
 • Τακτική και έγκαιρη καταχώριση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου στη βάση δεδομένων.
 • Διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών.
 • Εποπτεία έκδοσης αδειών παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού.
 • Ευθύνη συντονισμού των αναγκαίων προμηθειών, υλικών και μέσων για τα συνεργεία του Δήμου.
 • Εποπτεία και ευθύνη θεμάτων καταστημάτων και επιχειρήσεων και ειδικότερα σε ότι αφορά την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος περιπτέρων και συναφών επιχειρήσεων και το χειρισμό των σχετικών με αυτές θεμάτων, καθώς και την έκδοση σχετικών αποφάσεων για την επιβολή κυρώσεων, τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου αυτή προβλέπεται.
 • Προσωρινή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ.
 • Επιμέλεια και έλεγχο κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και την υπογραφή των Αδειών κατάληψης – χρήσης κοινόχρηστων χώρων για διάφορες αιτίες.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Λαυρεωτικής για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων.
 • Συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Λαυρεωτικής αναφορικά με ζητήματα αδειών του προσωπικού αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας

 • Ευθύνη συντήρησης και ευπρεπισμού της παραλίας, των κοινόχρηστων χώρων και του αναψυκτήριου της Κακής Θάλασσας και των υπόλοιπων παραλιών της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας.
 • Επιμέλεια, εποπτεία, συντονισμός και έλεγχος της συντήρησης και της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων, των σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων και των κοινόχρηστων χώρων από τεχνικής άποψης.
 • Επιμέλεια της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κοιμητήρια κλπ) με αυτεπιστασία.
 • Ευθύνη και εποπτεία για τον έλεγχο, τη συντήρηση και λειτουργία των παιδικών χαρών σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων.
 • Μέριμνα και λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ.
 • Επιμέλεια και εποπτεία για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο πλαίσιο υλοποίησης κυκλοφοριακών μελετών, οδοσήμανσης, αριθμοδότησης, συντήρηση διάβασης πεζών, μέριμνα για τους χώρους στάθμευσης, συντήρηση και επισκευή του τροχαίου υλικού και της οδικής ασφάλειας.
 • Επιμέλεια της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων της εδαφικής περιφέρειας της Κοινότητας Λαυρεωτικής.
 • Επιμέλεια, εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την αποξήλωση παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης.
 • Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των  κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και  εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για  την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε  εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για  τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
 • Έχει την ευθύνη κατεδάφισης αυθαιρέτων στα όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών που αφορούν τον τομέα ευθύνης της και την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.
 • Άμεση συνεργασία με τους Αντιδημάρχους στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες καθαριότητας, πρασίνου, Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 • Ημερήσιος προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών που εκτελούνται και εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
 • Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο Δήμο μέσω της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), υπογράφοντας όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (πλην της πρόσληψης και τοποθέτησης) των απασχολούμενων.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων ευθύνης του (συνεργεία οικοδομών, ελαιοχρωματιστών, ξυλουργών, σιδηρουργών κλκπ).
 • Ευθύνη ελέγχου, συντονισμού και επίβλεψης των φυλάκων/ καθαριστών – καθαριστριών  των Παιδικών Χαρών και κοινόχρηστων χώρων (πάρκων κ.ά) και των εργαζομένων στα κοιμητήρια.
 • Ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 • Ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων – παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 • Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία (η οποία έχει την πλήρη αρμοδιότητα για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, εργασιών και έργων) για την εκπόνηση μελετών για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μέσων για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Τηλ. 6975900800

Email: kanell1965@hotmail.com

 

 

 

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος (Πρόεδρος) της Επιτροπής Ελέγχου παιδικών χαρών.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Λαυρεωτικής για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων.
 • Συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Λαυρεωτικής αναφορικά με ζητήματα αδειών του προσωπικού αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα της ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου

 • Επιμέλεια, εποπτεία, συντονισμός και έλεγχος της συντήρησης και της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων, των σχολείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των κοινόχρηστων χώρων από τεχνικής άποψης.
 • Επιμέλεια της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κοιμητήρια κλπ) με αυτεπιστασία.
 • Ευθύνη και εποπτεία για τον έλεγχο, τη συντήρηση και λειτουργία των παιδικών χαρών σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων.
 • Μέριμνα και λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ.
 • Επιμέλεια και εποπτεία για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο πλαίσιο υλοποίησης κυκλοφοριακών μελετών, οδοσήμανσης, αριθμοδότησης, συντήρηση διάβασης πεζών, μέριμνα για τους χώρους στάθμευσης, συντήρηση και επισκευή του τροχαίου υλικού και της οδικής ασφάλειας.
 • Επιμέλεια της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων της εδαφικής περιφέρειας της Κοινότητας Λαυρεωτικής.
 • Επιμέλεια, εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την αποξήλωση παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης.
 • Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των  κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και  εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για  την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε  εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για  τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
 • Έχει την ευθύνη κατεδάφισης αυθαιρέτων στα όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών που αφορούν τον τομέα ευθύνης της και την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.
 • Άμεση συνεργασία με τους Αντιδημάρχους στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες καθαριότητας, πρασίνου, Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 • Ημερήσιος προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών που εκτελούνται και εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
 • Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο Δήμο μέσω της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), υπογράφοντας όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (πλην της πρόσληψης και τοποθέτησης) των απασχολούμενων.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων ευθύνης της (συνεργεία οικοδομών, ελαιοχρωματιστών, ξυλουργών, σιδηρουργών κλκπ).
 • Ευθύνη ελέγχου, συντονισμού και επίβλεψης των φυλάκων των Παιδικών Χαρών και κοινόχρηστων χώρων (πάρκων κ.ά) και των εργαζομένων στα κοιμητήρια.
 • Ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 • Ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων – παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 • Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία (η οποία έχει την πλήρη αρμοδιότητα για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, εργασιών και έργων) για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μέσω για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Τηλ. 6974915857

Email: cdloukas@hotmail.com

 

 

 

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία, ευθύνη και έλεγχο λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Λαυρίου και Κερατέας.
 • Εποπτεία, λειτουργία, συντονισμός και έλεγχος του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Μέριμνα σχεδιασμού, προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην αναβάθμιση, ανάπτυξη και ενίσχυση των τομέων αρμοδιότητάς του.
 • Μέριμνα για την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων για την ενίσχυση και προώθηση πολιτικών και παροχών σχετικών με τους τομείς αρμοδιότητάς του.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Λαυρεωτικής για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων.
 • Συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Λαυρεωτικής αναφορικά με ζητήματα αδειών του προσωπικού αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών που αφορούν τον τομέα ευθύνης του και την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.
 • Άμεση συνεργασία με τους Αντιδημάρχους στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες συντήρησης δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων, καθαριότητας, γραφείου κίνησης και τεχνικών υπηρεσιών.
 • Ημερήσιος προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών που εκτελούνται και εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
 • Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο Δήμο μέσω της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), υπογράφοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (πλην της πρόσληψης και της τοποθέτησης) των απασχολούμενων.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλου του προσωπικού.
 • Ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 • Ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων – παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 • Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία (η οποία έχει την πλήρη αρμοδιότητα για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, εργασιών και έργων) για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μέσω για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στις Κοινότητες Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου

Εποπτεία λειτουργίας και διαχείριση κοιμητηρίων των Κοινοτήτων Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου.

Τηλ. 6983200400

Email: makrodimitrisathanasios@gmail.com

 

 

 

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).
 • Εποπτεία, συντονισμός, έλεγχος, και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου κίνησης και του συνεργείου, διαχείριση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και μέριμνα για την συντήρηση, καλή κατάσταση, τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), ασφάλιση, κάρτα καυσαερίων και τη νόμιμη κυκλοφορία. Ειδικότερα είναι υπεύθυνος για την ευθύνη επισκευής και συντήρησης και τη μέριμνα για την αναβάθμιση και ανανέωση του στόλου όλων των δημοτικών οχημάτων, την οργάνωση του γραφείου με ψηφιακό και φυσικό αρχείο, με φάκελο για κάθε όχημα και την εγκατάσταση και αποτελεσματική χρήση του προγράμματος Track Manager από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους αιρετούς (εγκατάσταση οθονών, on – line παρακολούθηση στόλου κλπ).
 • Υπογραφή αποφάσεων για την ανάθεση των επισκευών και των προμηθειών ανταλλακτικών επισκευών του συνεργείου δημοτικών οχημάτων και την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών προμήθειας ή εργασίας σχετικά με τις επισκευές των δημοτικών οχημάτων.
 • Εποπτεία και ευθύνη για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, των αγροτικών και δασικών δρόμων του Δήμου.
 • Εποπτεία και καθαρισμός των ρεμάτων.
 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Συνεργασία με τους Αντιδημάρχους στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες καθαριότητας, πρασίνου, κυκλικής οικονομίας, συντήρησης δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων και με την Τεχνική Υπηρεσία.
 • Συνεπικουρεί και συνεργάζεται με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Λαυρεωτικής για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων.
 • Συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Λαυρεωτικής αναφορικά με ζητήματα αδειών του προσωπικού αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας

 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών που αφορούν τον τομέα ευθύνης του και την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.
 • Ημερήσιος προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών που εκτελούνται και εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
 • Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο Δήμο μέσω της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), υπογράφοντας όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (πλην της πρόσληψης και τοποθέτησης) των απασχολούμενων.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλου του προσωπικού ευθύνης του.
 • Ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 • Ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων – παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 • Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία (η οποία έχει την πλήρη αρμοδιότητα για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, εργασιών και έργων) για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μέσω για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Τηλ. 6974863374

Email: dimitra_palli@yahoo.gr

 

 

 

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Καθοδήγηση, εποπτεία και συντονισμό ενεργειών και δράσεων που αφορούν την υλοποίηση Τεχνικών Έργων (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και τους αρμόδιους αντιδημάρχους ή/και εντεταλμένους συμβούλους) και εν γένει την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται.
 • Εποπτεία και μέριμνα θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, πιστοποίηση, λειτουργία, συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Καταλληλότητας Παιδικών Χαρών.
 • Εποπτεία, ευθύνη και μέριμνα σύνταξης μελετών για τη συντήρηση και επισκευή οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.
 • Ευθύνη για τα αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.
 • Εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της αδειοδότησης, καταγραφής, συντήρησης και λειτουργίας των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων καθώς και των ιδιωτών.
 • Έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης έργων κοινής ωφέλειας από Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. και έκδοση και υπογραφή των αδειών εκσκαφής.
 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και συντονισμός των έργων και μελετών του Δήμου καθώς και του Συγκοινωνιακού και Επιχειρησιακού έργου.
 • Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας (έργα οδοποιίας, συστήματα άρδευσης, αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, σήμανση οδών κλπ) στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Οργάνωση και διάθεση των απαραίτητων μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών οδοσήμανσης, αριθμοδότησης και σχεδιασμού χώρων στάθμευσης.
 • Εποπτεία και ευθύνη για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και τη μέριμνα για την εφαρμογή δράσεων και μέτρων σχετικά με την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
 • Μέριμνα για τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας με άλλους Δήμους, για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και για την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα σχετικά με την ποιότητα ζωής και την αστική αναβάθμιση.
 • Μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την αειφόρο περιβαλλοντική και αστική ανάπτυξη της πόλης.
 • Ευθύνη για την εκπόνηση και παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
 • Εκπόνηση αναπτυξιακών σχεδίων για το Δήμο και τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Σχεδιασμός για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των οικισμών.
 • Έρευνα για τον εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας.
 • Εποπτεία και διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στο Δήμο.
 • Εποπτεία και έλεγχος των καταστημάτων και περιπτέρων, ως προς την έκταση των κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 • Εποπτεία και συντονισμός υλοποίησης έργων ΣΕΣ και συνεχιζόμενων ΕΣΠΑ, αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων
 • Εποπτεία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Λαυρεωτικής και ειδικότερα:
  • Ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με πλήρη ηλεκτρονική χαρτογράφηση της περιουσίας του Δήμου.
  • Εποπτεία όλων των συνενωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών και υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας της.
  • Ευθύνη του συντονισμού για την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων των πόλεων Λαυρίου και Κερατέας (διατηρητέα κλπ).
  • Ευθύνη συντονισμού εκπόνησης ΤΠΣ για το Δήμο Λαυρεωτικής.
  • Ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
  • Εποπτεία και ευθύνη συντονισμού σύνταξης των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.07.1923, συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
  • Ευθύνη συντονισμού για τη μεταγραφή και καταχώρηση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο τίτλων ιδιοκτησίας, συμβολαίων κλπ, την έρευνα και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για τη σύνταξη αγωγών για ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής.
  • Υποβολή αιτήσεων προς το Κτηματολογικό Γραφείο Κερατέας και την επιμέλεια για την εκπόνηση του δικτύου Γεωγραφικών Πληροφοριών.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Λαυρεωτικής για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων, την ιεράρχηση των έργων υποδομής τοπικής σημασίας και τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων για τη διασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης.
 • Συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Λαυρεωτικής αναφορικά με ζητήματα αδειών του προσωπικού αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα της ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας

 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών που αφορούν τον τομέα ευθύνης του και την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.
 • Ημερήσιος προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών που εκτελούνται και εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
 • Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο Δήμο μέσω της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), υπογράφοντας όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (πλην της πρόσληψης και της τοποθέτησης) των απασχολούμενων.
 • Ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων – παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Τηλ. 6980889221

Email: sinis.stamatis@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, των αποβλήτων και των ανακυκλούμενων υλικών στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και την οργάνωση και διάθεση των μέσων, την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
 • Ευθύνη για την καθαριότητα του Δήμου και τον πλήρη και συστηματικό οδοκαθαρισμό.
 • Διαχείριση των στερεών αποβλήτων, των ογκωδών και αδρανών υλικών σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, διαχωρισμού, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης και λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων.
 • Ευθύνη για την έγκαιρη περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων, των απόκλαδων και εν γένει των φυτικών αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, των εγκατεστημένων υπόγειων κάδων και οικίσκων στο Δήμο.
 • Αξιοποίηση όλου του φάσματος της Κυκλικής Οικονομίας που αφορά στην πρόληψη, μείωση, ανασχεδιασμό, επανάχρηση, ανακατασκευή, ανακύκλωση και ανάκτηση.
 • Εποπτεία και έλεγχο για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων ή λυμάτων σε πρώην ΧΑΔΑ ή σε άλλους δημόσιους χώρους.
 • Οργάνωση και λειτουργία νέου ρεύματος αποκομιδής για τα οργανικά απόβλητα με κάδους περισυλλογής καφέ χρώματος (κομποστοποίηση).
 • Προώθηση νέων σύγχρονων πράσινων τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων, όπως ιδίως η οικιακή κομποστοποίηση, η ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων και ορυκτελαίων, η ανακύκλωση μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκτρονικών συσκευών με την τοποθέτηση ειδικών κάδων στα σχολεία και σε κεντρικά σημεία της πόλης κ.ο.κ.
 • Μέριμνα για την επαύξηση της ποσότητας και ποιότητας του ρεύματος αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών (ενημέρωση πολιτών, βελτίωση οργάνωσης ρεύματος ανακύκλωσης κ.ά.)
 • Εποπτεία και ευθύνη για το περιοδικό πλύσιμο και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακύκλωσης, καθώς και την επισκευή/ αντικατάσταση αυτών.
 • Ευθύνη σύνταξης προτάσεων – εισηγήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση κάθε είδους απορριμμάτων και αποβλήτων.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων με έντυπα και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου για θέματα καθαριότητας, περιβάλλοντος και οικολογίας.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Συνεργασία με τους Αντιδημάρχους στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες καθαριότητας, πρασίνου και λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).
 • Συνεπικουρεί και συνεργάζεται με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Λαυρεωτικής για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων.
 • Συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Λαυρεωτικής αναφορικά με ζητήματα αδειών του προσωπικού αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.
 • Εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής και επιβολή προστίμων.
 • Ευθύνη και εποπτεία για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων συγκέντρωσης του προσωπικού και των αποθηκών.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών που αφορούν τον τομέα ευθύνης του και την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.
 • Ημερήσιος προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών που εκτελούνται και εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
 • Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο Δήμο μέσω της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), υπογράφοντας όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (πλην της πρόσληψης και τοποθέτησης) των απασχολούμενων.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλου του προσωπικού.
 • Ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 • Ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων – παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 • Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία (η οποία έχει την πλήρη αρμοδιότητα για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, εργασιών και έργων) για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μέσω για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας

 • Επιμέλεια, εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών σχετικά την περισυλλογή των ογκωδών και βαρέων αντικειμένων στις περιοχές αρμοδιότητάς του.

Τηλ. 6932441488

Email: nikosstamou1@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Συνεπικουρεί και συνεργάζεται με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Λαυρεωτικής για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων.
 • Συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Λαυρεωτικής αναφορικά με ζητήματα αδειών του προσωπικού αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας

 

 • Συντήρηση και αναβάθμιση πρασίνου στην Κοινότητα Κερατέας.
 • Εποπτεία, συντονισμός και έλεγχος των δενδροφυτεύσεων, εργασιών συντήρησης, κλαδέματος, διαμόρφωσης, φύτευσης, καλλωπισμού κλπ σε χώρους πρασίνου, πάρκα, κήπους, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κλπ.
 • Ευθύνη, εποπτεία, συντονισμός και έλεγχος του κλαδέματος όλων των δέντρων, θάμνων, δεντροστοιχιών και την αποκομιδή αυτών, καθώς και της έγκαιρης αποψίλωση των χώρων πρασίνου, πάρκων, οικοπέδων, νησίδων και λοιπών χώρων.
 • Εποπτεία των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κλπ.)
 • Επιμέλεια, εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών σχετικά την περισυλλογή των ογκωδών και βαρέων αντικειμένων και διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών στις περιοχές αρμοδιότητάς του.
 • Επιμέλεια, εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, μηχανημάτων και σκαφών.
 • Μέριμνα, συντονισμός, εποπτεία και ευθύνη ευταξίας και καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων (πεζόδρομοι, οδοί, πλατείες, παιδικές χαρές, στάσεις, χώροι πρασίνου, παραλίες, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά.) των περιοχών αρμοδιότητάς του και επιτήρηση και φροντίδα της καθαριότητας αυτών.
 • Περιοδικό πλύσιμο όλων των κοινόχρηστων χώρων (πεζόδρομοι, οδοί, πλατείες, παιδικές χαρές, στάσεις, χώροι πρασίνου, παραλίες, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά.).
 • Εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη του καθαρισμού των δικτύων ομβρίων υδάτων της περιοχής αρμοδιότητάς του.
 • Εποπτεία και μέριμνα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων προστασίας δημόσιας υγείας και υγιεινής (μυοκτονίες, απολυμάνσεις, ψεκασμοί κλπ.)
 • Μέριμνα, συντονισμός και εποπτεία του καθαρισμού των συντριβανιών στις περιοχές αρμοδιότητάς του.
 • Μέριμνα και ευθύνη καθαρισμού του χώρου πραγματοποίησης της λαϊκής αγοράς.
 • Μέριμνα και συντονισμός των δράσεων για τη μείωση της αφισορύπανσης.
 • Ευθύνη και εποπτεία για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δημοτικών Κτιρίων και των λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων.
 • Ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας των κοιμητηρίων των περιοχών αρμοδιότητάς του και μέριμνα για την εφαρμογή του Κανονισμού Κοιμητηρίων.
 • Φροντίδα, μέριμνα και ευθύνη για την αποφυγή δημιουργίας αυθαίρετων χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων και βαρέων και ογκωδών αντικειμένων. Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης τέτοιων αυθαίρετων χώρων ευθύνη για την άμεση αντίδραση και αποκατάσταση τους στην πρότερη κατάσταση.
 • Εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής και επιβολή προστίμων.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών που αφορούν τον τομέα ευθύνης του και την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.
 • Άμεση συνεργασία με τους Αντιδημάρχους στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες συντήρησης δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων, κυκλικής οικονομίας και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 • Ημερήσιος προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών που εκτελούνται και εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
 • Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο Δήμο μέσω της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), υπογράφοντας όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (πλην της πρόσληψης και της τοποθέτησης) των απασχολούμενων.
 • Ευθύνη ελέγχου, συντονισμού και επίβλεψης των καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες, στα Δημοτικά Καταστήματα και στους αθλητικούς χώρους των περιοχών αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 • Ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων – παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 • Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία (η οποία έχει την πλήρη αρμοδιότητα για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, εργασιών και έργων) για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μέσω για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
 • Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Τηλ. 6907832786

Email: syrigosmichail@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Συνεπικουρεί και συνεργάζεται με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Λαυρεωτικής για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων.
 • Συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Λαυρεωτικής αναφορικά με ζητήματα αδειών του προσωπικού αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στις Κοινότητες Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου

 • Συντήρηση και αναβάθμιση πρασίνου στην Κοινότητα Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Εποπτεία, συντονισμός και έλεγχος των δενδροφυτεύσεων, εργασιών συντήρησης, κλαδέματος, διαμόρφωσης, φύτευσης, καλλωπισμού κλπ σε χώρους πρασίνου, πάρκα, κήπους, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κλπ.
 • Ευθύνη, εποπτεία, συντονισμός και έλεγχος του κλαδέματος όλων των δέντρων, θάμνων, δεντροστοιχιών και την αποκομιδή αυτών, καθώς και της έγκαιρης αποψίλωση των χώρων πρασίνου, πάρκων, οικοπέδων, νησίδων και λοιπών χώρων.
 • Εποπτεία των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κλπ.)
 • Επιμέλεια, εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών σχετικά την περισυλλογή των ογκωδών και βαρέων αντικειμένων και διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών στις περιοχές αρμοδιότητάς του.
 • Επιμέλεια, εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, μηχανημάτων και σκαφών.
 • Μέριμνα, συντονισμός, εποπτεία και ευθύνη ευταξίας και καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων (πεζόδρομοι, οδοί, πλατείες, παιδικές χαρές, στάσεις, χώροι πρασίνου, παραλίες, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά.) των περιοχών αρμοδιότητάς του και επιτήρηση και φροντίδα της καθαριότητας αυτών.
 • Περιοδικό πλύσιμο όλων των κοινόχρηστων χώρων (πεζόδρομοι, οδοί, πλατείες, παιδικές χαρές, στάσεις, χώροι πρασίνου, παραλίες, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά.).
 • Εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη του καθαρισμού των δικτύων ομβρίων υδάτων των περιοχών αρμοδιότητάς του.
 • Εποπτεία και μέριμνα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων προστασίας δημόσιας υγείας και υγιεινής (μυοκτονίες, απολυμάνσεις, ψεκασμοί κλπ.)
 • Μέριμνα, συντονισμός και εποπτεία του καθαρισμού των συντριβανιών στις περιοχές αρμοδιότητάς του.
 • Μέριμνα και ευθύνη καθαρισμού του χώρου πραγματοποίησης της λαϊκής αγοράς.
 • Επιτήρηση της καθαριότητας των δημόσιων αποχωρητηρίων στην πόλη του Λαυρίου.
 • Εποπτεία των παραλιών που εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητάς του  και συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για την καλαισθησία, την καθαριότητα και την αισθητική τους αναβάθμιση.
 • Μέριμνα και συντονισμός των δράσεων για τη μείωση της αφισορύπανσης.
 • Ευθύνη και εποπτεία για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δημοτικών Κτιρίων και των λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων.
 • Ευθύνη και εποπτεία για την καθαριότητα και φροντίδα του χώρου προσωρινής φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων.
 • Ευθύνη ευταξίας και καθαριότητας των κοιμητηρίων των περιοχών αρμοδιότητάς του και μέριμνα για την εφαρμογή του Κανονισμού Κοιμητηρίων.
 • Φροντίδα, μέριμνα και ευθύνη για την αποφυγή δημιουργίας αυθαίρετων χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων και βαρέων και ογκωδών αντικειμένων. Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης τέτοιων αυθαίρετων χώρων ευθύνη για την άμεση αντίδραση και αποκατάσταση τους στην προτέρα κατάσταση.
 • Εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής και επιβολή προστίμων.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών που αφορούν τον τομέα ευθύνης του και την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.
 • Άμεση συνεργασία με τους Αντιδημάρχους στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες συντήρησης δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων, κυκλικής οικονομίας και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 • Ημερήσιος προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών που εκτελούνται και εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
 • Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο Δήμο μέσω της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), υπογράφοντας όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (πλην της πρόσληψης και της τοποθέτησης) των απασχολούμενων.
 • Ευθύνη ελέγχου, συντονισμού και επίβλεψης των καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες, στα Δημοτικά Καταστήματα και στους αθλητικούς χώρους των περιοχών αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της αρμοδιότητάς του να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας.
 • Ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών και προτάσεων – παρατηρήσεων του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
 • Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία (η οποία έχει την πλήρη αρμοδιότητα για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, εργασιών και έργων) για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μέσω για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
 • Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο.
 • Εξουσιοδοτείται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα πολιτών, σε περιπτώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες του Δήμου.